80th Bye-Bye Shae @ Linda's Casa 02.24.07 - shaerocker